תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "מורן סטויצקי" (להלן: "האתר"). בעלי הזכויות באתר "מורן סטויצקי" מאשר גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (נקרא בתנאים אלו כ: "תנאי השימוש" ).

אנא הקפידי לקרוא ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה ותנאים אלו עשויים להשתנות מדי פעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל הזכויות. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין בעל הזכויות לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או גולש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "הגולש"). תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לגולשת כפי שהם, בעל הזכויות אינו אחראי לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע.

בעל הזכויות מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ועל כן מודיעה הגולשת ומסכימה לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתה של הגולשת ובאחריותה הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות, טעות זו לא תחייב את בעל הזכויות. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלבעל הזכויות אין כל אחריות בגין מידע מעין זה ואין בעל הזכויות ערב למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על הגולשת עצמה.

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, איורים, צילומים, תמונות,  קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה  וכדומה (להלן: "התוכן" ) מוגנים על-ידי דיני זכויות. נאסר על הגולש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתו המוקדמת, הכתובה והמפורשת של בעל הזכויות של התוכן הספציפי.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר, והשם " moranart" מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות סימני ,("Domain") ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,  השיטות,  אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של בעל הזכויות בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מבעל הזכויות לכך מראש ובכתב.

 

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי בעל הזכויות. ובעל הזכויות אינו נושא באחריות להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או סבורה כי הם מקוממים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דעי שאין באפשרות בעל הזכויות לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. בעל הזכויות אינו שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצאי באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. 
בעל הזכויות אינו מתחייב שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. 

התחייבות הגולשת:

עצם השימוש באתר ופעילות הגולשת מעידים על הסכמת הגולשת לכל האמור בתנאי השימוש ולהתחייבותה לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
הגולשת מתחייבת שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של בעל הזכויות ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגע, מעליב, פרטי וגזעני.
הגולשת מתחייב לשפות את בעל הזכויות בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את בעל הזכויות בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה כנגדו על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר.
בעל הזכויות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש הגולש באתר, בכל עת, במקרה
בו הפרה הגולשת את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליט בעל הזכויות כי ביצעה הגולשת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא יהיה בעל הזכויות אחראי לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש שייגרמו לגולש.

העדר אחריות:  
בעל הזכויות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשית על אחריות הגולשת בלבד ומובהר כי אין בעל הזכויות אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי גולשים חיצוניים.
בעל הזכויות אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציודהמחשב של הגולשת או לכל רכוש אחר של הגולשת, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת תוכן מהאתר.


שינויים באתר והפסקת השירות: 
בעל הזכויות שומר את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. בעל הזכויות שומר את הזכות להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם.

הדין ומקום השיפוט:

תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

בלוג

כתבה מהממת על מורן במגזין האינטרנט אקסנט לקריאה לחצי כאן..קראי עוד ←

6-9.5.17  איזה חלום, תערוכת האיפור המדהימה בניו יורק לתמונות וסירטונים ניתן לעקוב אחרי באינטגרם..קראי עוד ←

וידאו

מעושן חומים

מדריך איפור גבות וריסים

מייקאפ מושלם ללנקום

איפור ערב-לנקום